Comunicat de presă privind Recensământul general agricol runda 2020

Comunicat de presă privind Recensământul general agricol runda 2020

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021 se desfăşoară la nivel național Recensământul general agricol runda 2020. 

Scopul fundamental al recensământului este de a oferi informații esențiale și de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul agriculturii, inclusiv pentru evaluarea procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună şi fundamentarea viitoarelor reforme ale acesteia, fundamentarea măsurilor pentru elaborarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, precum şi monitorizarea unor indicatori cheie ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

Recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României, ca stat membru al Uniunii Europene, la Politica Agricolă Comună. 

Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze Recensământul general agricol cu an de referinţă 2020. 

Cadrul legal este prevăzut la nivel european de: 

– Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce priveşte lista variabilelor şi descrierea acestora; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/405 al Comisiei de precizare a modalităților şi a conţinutului rapoartelor privind calitatea, care trebuie transmise în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091. 

La nivel național cadrul legal este prevăzut de: 

– Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 177/2020; 

– Hotărârea Comisiei Centrale pentru RGA 2020 nr. 1 din 4 noiembrie 2020, privind revizuirea calendarului de pregătire şi efectuare a Recensământului General Agricol; 

– Hotărârea Guvernului nr.1056 din 4 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziții din OUG nr. 22/2020 privind RGA 2020. 

La nivel naţional, pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către stitutul National de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului în teritoriu au fost organizate comisii judeţene şi a municipiului Bucureşti, sub coordonarea prefectului, precum şi comisii municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, sub coordonarea primarului. Pe lângă Comisia Centrală şi comisiile județene pentru recensământ, funcţionează secretariatul tehnic central, respectiv secretariatele tehnice teritoriale. 

Colectarea datelor în teren pentru Recensământul general agricol runda 2020 se efectuează în 

| – 31 iulie 2021 de către recenzori, care sunt asimilati operatorilor statistici, prin interviu față în față cu capul şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil – tabletă. 

egistrarea datelor se efectuează pe baza liberei declarații a cetăţenilor, prin interviu direct, la exploataţiile agricole cu şi fără personalitate juridică şi nu impune acestora obligativitatea prezentării unor documente justificative. 

Se recenzează, conform regulamentelor europene, exploataţiile agricole care în anul agricol 2019-2020 au lucrat o suprafață de teren mai mare de 0,15 ha şi/sau au deţinut efective de animale la 31 decembrie 2020. 

În etapa pregătitoare a recensământului, în județul Giurgiu au fost identificate 43469 exploataţii agricole, cu şi fără personalitate juridică, care îndeplinesc aceste condiții. 

Conform împărțirii teritoriului judeţului în unități de recensământ (sectoare şi secţii de recensământ), acestea vor fi recenzate de 245 de recenzori, coordonaţi de 58 de recenzori şefi și un coordonator la nivel de județ. 

Datele şi informațiile individuale, colectate cu ocazia recensământului, sunt confidențiale şi vor fi utilizate numai în scopuri statistice. 

Personalul care îndrumă, coordonează şi efectuează lucrările recensământului are obligația să respecte toate prevederile legale şi să asigure păstrarea caracterului confidențial al datelor. 

Informaţiile colectate vor fi prelucrate în conformitate cu legislația privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 679/2016) şi cu asigurarea confidențialității statistice. 

La recensământ sunt colectate date şi informații statistice privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, dezvoltare rurală, etc. 

Conform art. 11 din OUG. nr. 22, persoanele fizice şi juridice au obligația să furnizeze recenzorilor date şi informații corecte şi complete, iar capul/şeful exploataţiei agricole are obligaţia să respecte şi să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu şi să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. 

Pentru clarificarea unor aspecte privind procesul de recenzare este operational un call-center RGA în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, de luni până sâmbătă (cu excepţia sărbătorilor legale), între orele 8:00 – 20:00. 

Numărul de telefon, care poate fi apelat de către reprezentanții exploataţiilor agricole este: 021 /414.47.11. 

Informații suplimentare privind Recensământul general agricol 2020 pot fi obţinute şi pe adresa de e-mail: rga2020 @ insse.ro. 

Având în vedere importanța Recensământului general agricol, rugăm persoanele care fac parte din exploataţiile agricole selectate să răspundă acestei acţiuni, deoarece numai cu sprijinul şi colaborarea dumnealor se pot asigura condiţiile necesare bunei desfăşurări în teritoriu a recensământului. 

In speranța unei bune colaborări, vă mulțumesc pentru contributia dumneavoastră la realizarea RGA 2020. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Luminița Adriana Ionete 

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *