Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu anunta scoaterea la concurs 20 de functii vacante de inspector scolar

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu anunţă scoaterea la concurs 20 de funcţii  vacante de inspector şcolar:
Nr. crt.
Funcţia
Nr. posturi
 1.  
Inspector şcolar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat
1
 1.  
Inspector şcolar pentru învăţământ preprimar
1
 1.  
Inspector şcolar pentru învăţământ  primar
2
 1.  
Inspector şcolar pentru limba şi literatura română
1
 1.  
Inspector şcolar pentru limbi moderne
1
 1.  
Inspector şcolar pentru matematică 
1
 1.  
Inspector şcolar pentru istorie, geografie, socio-umane
1
 1.  
Inspector şcolar pentru religie
0,5
 1.  
Inspector şcolar pentru educaţie fizică şi sport
0,5
 
 1.  
Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic
1
 
 1.  
Inspector şcolar pentru minorităţi
0,5
 1.  
Inspector şcolar pentru  fizică şi chimie
0,5
 1.  
Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale
2,5
 1.  
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane
1
 1.  
Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat
1
 1.  
Inspector şcolar pentru educaţie permanentă
1
 1.  
Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale
1
                       
Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5558/7 octombrie 2011.
La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:
a)      este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
b)      este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu o vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani  în  învăţământul preuniversitar;
c)      a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;
d)     nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin  hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e)      este apt din punct de vedere medical;
f)       este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor  pentru învăţământul primar.
Dosarul de înscriere constituit,  obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 10 din  Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5558/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  se depune în perioada 27 aprilie – 04 mai 2015, la sediul Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu.
Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 mai – 05 iunie 2015. Graficul desfăşurării concursului, cu specificarea programului zilnic şi a locului de desfăşurare se vor afişa cu cel mult 3 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs.
 Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişele posturilor şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs  se afişează la sediul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Giurgiu
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021/4056380, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *